YOİHD'NİN AMACI

DERNEĞİN AMACI: Derneğin amacı; Yara, Ostomi, İnkontinans hemşireliğini geliştirmek, yara, ostomi, inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmektir.

Dernek bu amaca yönelik olarak hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

A. Derneğin amaçları ile bağlantılı kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi faaliyetler düzenler.
B. İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
C. Araştırma ve projeler planlar, planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde destekler, yarışmalar açar ve ödüller verir.
D. Yara, ostomi, inkontinans konularında özelleşmek isteyen hemşireleri tespit eder, bunlara verilmek üzere burslar temin eder. E. Sertifika, hizmet içi eğitim programları düzenler, koordine eder.
F. Yayın (kitap, dergi, broşür v.b) yapar.
G. Faaliyet alanına giren konularda mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler, etik kuralları değerlendirir ve geliştirir.
H. Faaliyet alanına giren konularda ulusal kayıt sisteminin kurulmasını destekler.
I. Yara ve Stomaterapi ünitelerinin/merkezlerinin kurulması çalışmalarında bulunur.
İ. Yarası, ostomisi ve inkontinansı olan bireylerin bakım alma hakkını savunur, yaşam kalitesini artırmak amacıyla hastalara, onların ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.
J. Kronik yaraların, kolorektal kanserlerin, inkontinansın önlenmesi, erken tanısı ve iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür.
K. Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.
L. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler.